عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، باعث شده که بعد از گذشت یک سال از شیوه پیشرفت 

توصیفی(کارنامه) جدید،بسیاری از همکاران، فرم "ب" را تحویل خانواده ها بدهند، درحالیکه 

می بایست گزارش پیشرفت تحصیلی فرم "الف"، کە معلم در آن، سطح دستیابی دانش آموزان 

به اهداف مواد درسی را توصیف نموده است به اولیاء تحویل دهند. فرم "ب" هیچ کمکی به

درک خانواده، از یاد گیری فرزندشان نمی کند.

امید است مسئولین امر، در امر آگاه سازی معلمان نقش فعالتری داشته باشند تا در آینده شاهد 

این بی برنامگی و سردرگمی ها نباشیم.

منبع : باز بارانفرم "الف" یا فرم "ب"؟
برچسب ها :